FSP Solar PowerManager Hybrid, einphasig, 5kW, 48V